Protokoll 2022

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE  13/2 2022 

Mötets öppnande:
Ordförande hälsade alla välkomna   och förklarade mötet öppnat.

§1                 Upprop och fastställande av röstlängd:
                      Årsmötet godkände att närvarolistan godkändes som röstlängd.

§2                 Val av mötesordförande: Alf Memner valdes.

§3                 Styrelsens anmälde Ann-Christine Bergström som protokollförare.

§4        Val av två justerare tillika rösträknare som tillsammans med mötesordförande
ska justera dagens protokoll:   Lena Viklund och Malin Johansson valdes.

§5                 Beslut om närvaro och yttranderätt: Inga ytterligare närvarande förutom   
                      tidigare angivna som är medlemmar godkändes av årsmötet.                    

§6        Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst: 
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§7                 Fastställande av dagordning: Dagordningen godkändes.

§8                 Styrelsens redovisning av föregående verksamhetsår:
                       -  Verksamhetsberättelse  2021.
                      -  Uppföljning av målsättning 2021            
                     Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen inkl uppföljning av målsättning.

§9       Genomgång av revisorernas berättelse över det gångna året  innefattande
ekonomi och verksamhet. 
Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

§10               Fastställande av balans och resultaträkning, jämte ev dispositioner.  
                      Balans och resultaträkningen godkändes av årsmötet.             

§11               Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen: 
                      Årsmötet beviljade den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för året 2021.

§12               Genomgång och fastställande av verksamhetsplan för 2022 inkluderande:

a)        Målsättning samt konkreta och mätbara mål inkl aktivitetsplan
              – godkändes av årsmötet.

b)       Budgeten – godkändes av årsmötet.

c)       Medlemsavgiften för kommande verksamhets år kvarstår med 500 kr:
   (400:- SBK- samt lokala klubbavgiften 100:-) godkändes av årsmötet.

d)       Inga andra ärenden samt motioner vilka styrelsen bedömt kan ge 
   konsekvenser för verksamheten eller ekonomi har inkommit.  

             

§13               Val av styrelseledamöter inkl mandattid:

a)    Ordförande  Ulla-Marie Lagerhorn Blom - Omval - 1 år

b)    Vice ordförande  Annica Russing - Nyval - 2 år

c)    Kassör  Sirpa Pettersson - Omval - 2 år

d)    Ledamot - Patrik Skoglund - Omval - 1 år                 

e)    2:e suppleant  Emmilie Cronlund - Nyval - 2 år

f)     Revisor  Mattias Backlund - Omval - 1 år

g)    Revisor  Pia Öberg - Omval - 1 år

h)    Revisorssuppleant Lena Blixt - Omval  - 1 år 

i)     Valberedningen Vivianne Körner, sammankallande - Omval - 2 år

                              Vakant - x - Nyval - 2 år

 

§14   Årsmötet förklarade §12 och §13 omedelbart justerade.

§15   Årsmötets avslutande:
         Ordförande U-M L-B tackade avgående styrelsen, särskilt Helena Westerlund
          som flyttar, samt önskade nya styrelsen lycka till med årets utmaningar.

 Prisutdelning:  Nina Teir med Repo som utsågs till   årets rallylydnadsekipage. 

 

Alf Memner Ordförande,    Ann-Christine Bergström Sekreterare                             

 Lena Viklund  Justerare,   Malin Johansson  Justerare