Målsättning 2022-1

            

                Övergripande målsättning 2022 

 

 Köpings brukshundklubb är en klubb för alla hundraser. Alla sorters hundar, stora som små, (inkl deras ägare) är välkomna till våra aktiviteter! Samtliga hundar ska dock vara registrerade hos Jordbruksverket och vaccinerade. Där finns också särskilda regler gällande importerade hundar. Smuggelhundar tar vi avstånd från med tanke på de risker det kan medföra både för dessa hundar, våra hundar och människor.

 

Klubbens 3 huvuduppgifter är utbildning av hundägare, gemensamma aktiviteter för alla medlemmar (och deras hundar…) samt tränings- och tävlings-verksamhet.
I vår verksamhet tillämpar vi SBK ”Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning”.

 

 1. 1.    Köpings Brukshundklubbs ambition är att bistå hundägare genom bl a utbildningar, grupp-aktiviteter, individuell rådgivning och inte minst tränings- och tävlingsverksamhet. I vår verksamhet vill vi fortlöpande verka för förbättring av vår kompetens för detta ändamål – Se även under punkt 6 nedan.

 

 1. 2.    Vi vill bibehålla en bra kommunikation och ett bra samarbete med övriga lokalklubbar inom och utom SBK, samt läns- och ras-klubbar.

 

 1. 3.    Vi vill också ha fortsatt gott samarbete med Kultur och Fritid i Köpings Kommun, Studiefrämjandet och andra som kan stödja vår verksamhet på olika sätt, samt med de markägare och jakträttsinnehavare som ”lånar ut” sin mark för vår tränings- och tävlings-verksamhet – något som är viktigt för de för hunden ”naturliga” aktiviteter som vi bedriver; t ex personsök, svampsök, personspår, viltspår och uppletande. De instruktörer som har aktiviteter i skog och mark har träningsledarbevis utfärdade av länsstyrelsen gällande av klubben sanktionerad verksamhet.

 

 1. 4.    Aktiva (betalande) medlemmar inkl Hundungdom noterat 1/1 resp år:
  2012: 121, -13: 118, -14: 121, -15: 183, -16: 208, -17: 221, -18: 225, -19: 220, -20: 241,      -21: 252, -22: 281.
  Nya medlemmar tillkommer framför allt via kursverksamheten – samtidigt som medlemmar försvinner från klubben när nytt medlemskap ska lösas. Vår strävan är att genom en variationsrik verksamhet både behålla och få nya medlemmar.

 

 1. 5.    Bland medlemmarna väljs styrelse och sektor-ansvariga samt olika funktionärer. För många uppgifter fordras både utbildning och erfarenhet: t ex domare, tävlingssekreterare, tävlingsledare, skrivare och figuranter. Sådan utbildning sker ofta på distriktsnivå. Det är viktigt att rekrytering sker till fortsatt funktionärsutbildning så att verksamheten kan fortlöpa. Vi avser att fortsätta uppmuntra till funktionärsutbildning framför allt för att klara klubbens eget behov.

 

 1. 6.    Köpings Brukshundsklubbs instruktörer är en av våra viktigaste resurser. Bl a vår ekonomi är starkt beroende av kursverksamheten. Våra instruktörer har ofta lång erfarenhet av hundar och deras ägare och har alla en gedigen utbildning via både SBK, Studiefrämjandet och i vår egen eller i privat regi. Målsättningen är att verka för utbildning av nya instruktörer samt vidareutbildning och inspiration för att bibehålla och öka kompetensen.

 

 1. 7.    Utrustning för kurser, träning och tävling ska fortlöpande underhållas och vid behov kompletteras efter påpekande av ansvarig för resp verksamhet.

 

 1. 8.    Fast egendom, vägar och mark ska underhållas för att verksamheten ska kunna bedrivas året om. Däribland fortsatt underhåll av klubbstugan, toan, tävlingsboden och ladan då detta inte ingår i hyresavtalet med Köpings Kommun. Under 2020 tillkom ladan sedan vi bekostat renovering av taket.

 

 1. 9.    Se vidare Årsplanering samt Konkreta och ”mätbara” mål för 2022.