Årsmöte Söndag 17/2-19

 

Årsmöteshandlingar och förslag till dagordning ligger på klubben f o m söndag 10/2-19. För att kunna läsa i förväg kan Du komma överens om tid med

Ann-Christine 070-57 07 444    Ingalena  070-769 27 98

- eller passa gärna på i samband med söndagspromenaden kl 10.00!


Köpings Brukshundklubb
Årsmöte söndag 17/2-19 kl 17.00
Förslag till DAGORDNING

 

Sid 1

§1        Mötets öppnande    

 

§2        Prisutdelning

 

§3        Upprop och fastställande av röstlängd

 

§4        Val av två justeringsmän, tillika rösträknare,
            att jämte ordförande justera dagens protokoll

§5        Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 

§6        Fastställande av dagordning

 

§7        Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

 

§8        Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna


§9        Styrelsens berättelse över det gångna året:
            - Verksamhetsberättelse 2018
            - Uppföljning av målsättning för 2018


§10      Revisorernas berättelse över det gångna året;
           ekonomi och verksamhet.

 

§11      Fastställande av balansräkning, jämte ev dispositioner

 

§12      Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen


§13      Fastställande av verksamhetsplan för 2019 inkluderande

  1. Målsättning inkl konkreta och mätbara mål

  2. Aktivitetsplan

  3. Reseersättning och arvoden

  4. Budget


§14      Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

           eller bemyndigande till styrelsen att vid behov justera denna.              
                                                                                       

 

Sid 2

 

§15      Val av styrelseledamöter:                          Mandattid

     a)    Val av ordförande                                     Omval          1 år

 

     b)    Val av sekreterare                                    Omval          2 år

 

     c)    Val av 1 ledamot                                      Nyval           2 år 

 

     d)    Val av 1 ledamot                                      Omval          2 år

    

     e)    Val av styrelsesuppleant                            Omval          2 år
                                                                           
       f)   Val av 2 revisorer                                     Omval          1 år
                                                                           Omval          1 år

 

      h)   Val av 2 revisorsuppleanter                        Omval          1 år

                                                                           Omval          1 år

 

      i)   Valberedningen  sammankallande                Omval          2 år
           Valberedningen ledamot                              Nyval           2 år
           ytterligare ledamot tillsätts av styrelsen

     

      j)    Val av firmatecknare, ordförande och kassör var för sig.

 

§16      Omedelbar justering av §15.


§17      Årsmötets avslutande / Slutord för 2018